دستگاه تشخیص چهره

دستگاه تشخیص چهره مبتنی بر الگوریتم های تشخیص چهره دو بعدی یا سه بعدی می باشد که جهت تجزیه و تحلیل تصاویر، ثبت و ردیابی تردد ورود و خروج افراد استفاده می گردد. دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره یا تصویری از محاسبات ریاضی، جهت شناسایی چهره انسان در تصاویر یا فیلم ها و اندازه گیری ویژگی های خاص صورت استفاده می کند که این مقیاس ها می تواند شامل فاصله بین چشم ها، موقعیت های نسبی بینی، چانه و دهان باشد.

قیمت دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

قیمت دستگاه های حضور و غیاب چهره ایرانی و چینی از بازه قیمت 4 میلیون و 900 هزار تومان تا 19 میلیون و 800 هزار تومان می باشد و همچنین قیمت دستگاه های حضور و غیاب تصویری ویردی کره از بازه قیمت 35 میلیون 900 هزار تومان تا 69 میلیون و 700 هزار تومان می باشد.