دستگاه حضور و غیاب ZKteco مدل MB10

دستگاه حضور و غیاب ZKteco مدل MB10 در عصر جدید [...]