راکت بازرسی بدنی

یکی از مهم ترین کاربردهای راکت بازرسی بدنی  ، جلوگیری از ورود و خروج کالاها و تجهیزات فلزی و قطعات الکترونیکی ممنوعه، و نیز جلوگیری از سرقت اشیا و کالای ارزشمند از مجموعه ها می باشد. تفاوت که ببین راکت های بازرسی موجود در بازار هست. درجه حساسیت شناسایی فلزات و قطعات الکترونیکی است.

نحوه عملکرد راکت بازرسی

این نوع دستگاه در بهتر شناسایی فلزات و قطعات الکترونیکی از طریق ایجاد میدان های مغناطیسی کوچک صورت می‌پذیرد. تفاوت انعکاس امواج بازگشتی از فلزات و آلیاژهای سبب فلزات در موبایل یاب می‌گردد.

انواع راکت های موجود در سیمرغ پارسیان شریف

Go to Top