نحوه ثبت اثر انگشت در دستگاه حضور و غیاب

نحوه ثبت اثر انگشت در دستگاه حضور و غیاب در [...]