دستگاه گشت و نگهبانی

سیستم گشت و نگهبانی، که جز تجهیزاتی که نظارتی و کنترلی و امنیت آنها دارای اهمیت بسیار زیادی است، که در زمان و مکان مشخص به طور منظم گشت زنی شود. که معمولا این امر به عهده نگهبان و به وسیله دستگاه گشت و نگهبانی صورت می گیرد. سیستم گشت زنی و سر کشی از مناطق مورد نظر بازرسی به منظور مدیریت بهتر و سریعتر منابع مورد استفاده قرار می گیرد .

کاربرد های گشت و نگهبانی

این دستگاه دارای کاربردهای متعددی است . و می توان از آن جهت مشاغل و امور مختلفی استفاده کرد. از جمله مشاغلی که از دستکاه گشت و نگهبانی استفاده می‌کند: نگهبانان امنیتی ، نگهداری از تجهیزات ، مسیر های حمل و نقل ، مسیر های دور و ناهموار ، تردد فروشندگان ، مسیر های خطرناک و … مورد استفاده است .

از ویژگی های این دستگاه ثبت و انتقال سریع اطلاعات ، مدیریت بهتر اطلاعات ، مدیریت سیستم نگهبانی از طریق ثبت شیفت کاری هر نگهبان ، امکان گزارش گیری از مناطق ثبت شده در زمان های مشخص و مسیر های تعیین شده و… می باشد .

Go to Top